Gene Pitney – Going to Church on Sunday

Gene Pitney