Gene Pitney – I Lost Tomorrow (Yesterday)

Gene Pitney