Gene Pitney – Mr. Moon, Mr. Cupid & I

Gene Pitney