Gene Pitney – Strolling (Thru The Park)

Gene Pitney