Gene Pitney – The Ship True Love Goodbye

Gene Pitney