Jackie Chan – Xin De Ri Ji ("1987 Guo Ji Mo Gu Ke Gui Zhe An Ju Nian" Zhu Ti Ge)

Jackie Chan