Jimmy Scott – Everybody's Somebody's Fool

Jimmy Scott