Mirella Freni – Gounod: Faust: [Valley of the Brocken]

Mirella Freni