Ryuichi Sakamoto – Cançao Em Modo Menor

Ryuichi Sakamoto