Ryuichi Sakamoto – First Coronation

Ryuichi Sakamoto