Ryuichi Sakamoto – fotografia #1

Ryuichi Sakamoto