Ryuichi Sakamoto – fotografia #2

Ryuichi Sakamoto