Ryuichi Sakamoto – Fotografia - Photograph

Ryuichi Sakamoto