Ryuichi Sakamoto – Seven Samurai

Ryuichi Sakamoto