Ryuichi Sakamoto – Seven Samurai - ending theme

Ryuichi Sakamoto