The White Stripes – The White Stripes - Hand Springs

The White Stripes